1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Target #6: Een goede buur zijn én goede daden verrichten

14 januari 2021

Bescherming van gemeenschappen

We zijn ook onvermoeibaar in de weer om de invloed van onze activiteiten op lokale gemeenschappen te beperken en blijven ons inzetten om emissies in de lucht, de bodem en het water en alle vormen van vervuiling te beheersen en verminderen. Er zijn momenten dat we gemeenschappen proactief tegen de gevolgen van het werk in onze vestigingen moeten beschermen. Denk bijvoorbeeld aan stank, brand of weglekkende of gemorste verontreinigingen. In zulke gevallen spannen we ons in om doortastend te reageren. Vooral brand kan een gevaar zijn in onze sector. De oorzaak zijn vaak oude batterijen in het afval, die gemakkelijk kunnen ontbranden. Daarom hebben we geavanceerde brandblusapparatuur op onze terreinen staan en geven we voorlichting aan het publiek over de gevaren van het weggooien van gevaarlijk afval, zoals batterijen.

Maar nu en dan kan een brand grote gevolgen hebben, zoals in 2019 het geval was in Vorst (België). Een vuurzee in onze vestiging ontwrichtte toen de nabijgelegen spoorweg. In een ander geval stroomde brandbluswater in de openbare riolering. Hoewel we snel en verantwoordelijk reageren wanneer zulke veiligheidsproblemen ontstaan, doen we ons best om gevaren in de eerste plaats te voorkomen. We treden actief in contact met het publiek om mensen op de potentiële gevaren van afval te attenderen. Zo was Renewi in oktober 2019 aanwezig op een veiligheidsdag in Naaldwijk (Nederland) om de gevaren van batterijen in afval te benadrukken en erop te wijzen hoe gevaarlijk het is om in de dode hoeken van vuilniswagens te fietsen. Lithium-ionbatterijen zijn te vinden in honderden voorwerpen, van speelgoed tot telefoons. Bij beschadiging kunnen ze ontbranden, waardoor afval in de omgeving vlam kan vatten. Het advies van onze experts werd zeer positief ontvangen door de bezoekers van de veiligheidsdag. Deze doelstelling streven we na aan de hand van de onderstaande maatstaf, met een streefcijfer voor 2025:

Projecten rond maatschappelijk betrokkenheid (totaal aantal projecten per jaar). Streefcijfer 180

 

Prestaties (over een periode van drie jaar)

Hoewel we het gemiddelde aantal klachten per vestiging tot 2,7 wisten te verlagen, hebben we ons streefcijfer van 1,4 niet gehaald. Het belangrijkste aandachtspunt was het aantal klachten over stank aan het adres van enkele van onze operationele vestigingen in Groot-Brittannië. Desondanks zagen we positieve ontwikkelingen op dit gebied: een verbetering die deels te danken was aan het relatief stabiele aantal klachten dat binnenkwam bij de andere divisies.

Conclusie en vooruitzichten

Hoewel we vorig jaar gemiddeld minder klachten per vestiging ontvingen dan het jaar daarvoor, waren we niet in staat om ons streefcijfer voor 2020 te halen. Dat is des te meer reden om onze inspanningen voort te zetten. Op deze manier willen we onze actieve betrokkenheid vergroten, waardoor onze positieve betrekkingen met onze buren zullen verbeteren en onze gemeenschappen een positieve invloed zullen ondergaan.