1. Homepage
 2. Over Renewi
 3. Onze rol
 4. Actueel

Marktontwikkelingen 2021

08 december 2020

De marktontwikkelingen zijn steeds lastiger te voorspellen en de bewegingen op markt zijn zeer volatiel. Wij zien aantal belangrijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn:

1. Visie van afvalbeheer naar grondstoffenmanagement:

Om te zorgen dat klimaatdoelstellingen gehaald worden en er in 2050 genoeg voedsel en producten zijn voor iedereen, zet de overheid in op de Circulaire Economie. In haar Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050 stelt de overheid al in 2030 als doel: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

Momenteel is de wereld nog maar voor 9,1% circulair, volgens het Circularity Gap rapport van denktank Circle Economy. Wereldwijd leven we nog in een lineaire economie, waarin grondstoffen voornamelijk verbruikt worden voor economisch rendement. De Circulaire Economie gaat daarentegen uit van businessmodellen die zowel economische waarde opleveren als grondstoffen behouden.

De Nederlandse overheid heeft een actief beleid om deze doelstelling te halen. Zo zijn er een aantal instrumenten waar de overheid gebruikt van maakt:

Afvalstoffenbelasting
Per 1 jan 2019 de afvalstoffenbelasting op het verbranden en storten van afval fors verhoogd (van € 13,21/ton naar € 32,12/ton) om zo hergebruik en recycling te stimuleren. In 2020 bedroeg de afvalstoffenbelasting € 32,63/ton en in 2021 zal dit bedrag wederom verhoogd worden met een inflatie correctie tot boven de €33 /ton.

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)
In het Landelijk Afval Beheerplan (LAP3) zien wij duidelijke wijzigingen om gescheiden inzameling en hergebruik en recycling te bevorderen.

Afhankelijk van de voortgang in het behalen van de doelstellingen past de overheid het LAP3 aan en de eerste nieuwe maatregelen zullen in 2021 van kracht zijn. Aangekondigd is bijvoorbeeld dat de minimum standaard voor verwerken van matrassen ‘recycling’ wordt waarmee verbranden van matrassen verboden wordt.

CO2-heffing
Recent heeft de overheid besloten om een CO2-heffing in te gaan voeren die richting 2030 steeds hoger wordt. Verwerkers moeten investeren in CO2 reductie maatregelen dat zorgt voor extra kosten en ook het verbranden van afval wordt hiermee nog extra belast. Voor de kortere termijn leidt deze heffing niet direct tot prijsverhogingen, maar wel tot investeringen voor verdere CO2 reductie.   

Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS)
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die schadelijk zijn voor milieu-, mens of dier en aanwezig zijn in tal van producten. Op Europees niveau is er beleid om deze ZZS uit de kringloop te halen. Ook in de afvalverwerking en recycling krijgen wij dus te maken met extra normen en maatregelen om deze ZZS uit de afvalstoffen te halen. De afgelopen periode hebben wij al te maken gehad met de PFAS-problematiek wat een goed voorbeeld is van de effecten op de recycling.

2. Verwerkersmarkt:

Wij zien dat vraag en aanbod steeds meer in evenwicht is of zelfs doorslaat naar de aanbod kant. Zekerheid van verwerking is een steeds belangrijker thema waarbij verwerkersmarkt zelfs belangrijker is dan kosten. In de afgelopen jaren hebben wij al gezien dat veel verwerkingsinstallatie overvol zitten waardoor de poortprijzen stijgen. Renewi heeft voor de komende jaren de volumes vastgelegd om voor onze klanten zekerheid te geven hierop.  Een ander effect op vraag en aanbod zijn wetswijzigingen die beperkingen met zich meebrengen op de afzet van bepaalde afval/grondstoffen.

3. Wereldwijde ontwikkelingen:

Wij zien in toenemende mate de effecten van wereldwijde ontwikkelingen op de recycling en vraag en aanbod van afval/grondstoffen.

Zo is China, met de ‘Green fence’ een aantal jaren terug, een weg ingeslagen om de import van papier/karton, kunststoffen en samengestelde producten sterk te reduceren, waarbij ze in 2020 helemaal geen tonnen meer hebben geïmporteerd. Dit heeft uiteraard zijn effect op de security-of-outlet en de prijs. Omringende Aziatische landen volgen deze trend. Ook de handelsoorlog tussen China en de VS merken wij meteen in afzet en prijssetting van deze stromen. De instabiele handel heeft zo zijn effect wat nauwelijks te voorspellen valt.

De klimaatdoelstellingen worden ook vertaald naar Europees beleid. Hier zullen de komende jaren zeker nog maatregelen volgen die van invloed gaan zijn op afvalverwerking en recycling. Zo wordt de export van kunststof afval vanaf 2021, zeker voor samengestelde kunststoffen, steeds lastiger.

4. Kwaliteit:

De transitie van lineaire economie naar circulaire economie, de vollast van installaties, wetgeving en (geo)politieke besluiten/ontwikkelingen zorgen ervoor dat de kwaliteitscriteria steeds belangrijker worden in de verwerking en recycling van afvalstoffen naar grondstoffen. Hierdoor zien wij steeds meer scheiding van deelstromen (aan de bron) . Dit heeft uiteraard zijn effect op de infrastructuur, bronscheiding en kosten/baten.

5. Veiligheid:

Helaas zien wij in de afvalsector veel afvalbranden ontstaan. De belangrijkste oorzaken van deze afvalbranden zijn de aanwezigheid van batterijen, (fiets)accu’s, (natte) matrassen en zonnecollectoren. Deze verontreinigingen horen niet thuis in gemengde afvalstromen. Gevolg is dat wij er extra kosten gemaakt worden en dat de verzekeringspremies fors stijgen.


Marktontwikkelingen per afvalstroom

Onderstaande zijn de effecten van de marktontwikkelingen per afvalstroom weergegeven:

Brandbaar bedrijfsafval

Met de ingevoerde importheffing voor brandbaar afval is er minder afval uit Engeland geïmporteerd. Deze volumes zijn voor een groot deel weer ingevuld met andere landen vooral Duitsland. De verwerkers voor brandbaar afval krijgen nog steeds voldoende volume binnen. Verwerkers zijn daardoor ook kritischer op de kwaliteit van het aangeboden materiaal en poortprijzen kennen volgens contract een indexatie. Met de stijging van de afvalstoffenheffing krijgen wij ook in 2021 te maken met een kostprijsstijging van het brandbaar restafval.

Als wij iets verder in de toekomst kijken dan zal ook de CO2-heffing een stijging van de kosten gaan betekenen en is er sprake dat de importheffing voor brandbaar afval na 2021 weer komt te vervallen waardoor er weer meer buitenlands afval in de ovens terecht gaat komen wat zorgt voor een vollast.

Thema’s die hier spelen:

 • Verwerkersmarkt: zeker op langere termijn voorzien wij een vollast van de verbrandingsovens en daarmee is voldoende verwerkingscapaciteit is belangrijker dan kosten!
 • Kwaliteit: wij zien verandering van de calorische waarde van het restafval. Hierdoor kan er in de verbrandingsoven minder tonnen per uur verbrand worden waardoor dit hogere kosten met zich meebrengt.
 • Aanpassing LAP3: in 2021 wordt het LAP3 herzien waardoor er een aantal afvalstromen niet meer verbrand mag worden. Belangrijkste voorbeeld hiervan zijn matrassen
 • Veiligheid: door de aanwezigheid van batterijen, (fiets)accu’s, (natte) matrassen en zonnecollectoren zijn er meer afvalbranden. Het gescheiden aanbieden van deze vervuilingen is een must.
Bouw- en sloopafval, Grof restafval en Grof huishoudelijk afval (GHA)

De ontwikkelingen bij BSA zijn vooral gekoppeld aan de afzet van de gesorteerde fracties op een afval sorteer installatie. Kostenontwikkeling is dus direct gekoppeld aan de marktontwikkeling van de gesorteerde fracties. De fracties met de meeste impact zijn:

 1. Sorteerzeefzand: in Nederland zijn er nog maar een paar verwerkers die te maken hebben met hogere proceskosten door o.a. extra analyses op aanwezigheid van PFAS. Daarnaast zien wij het aandeel residu in het zand toenemen wat zorgt voor forse kostenstijging.

 2. Fijn residu: Fijn residu is een mix van restanten die niet gerecycled of verbrand kunnen worden en middels een ontheffing gestort wordt. Het volume wat wij kunnen storten is gelimiteerd (door het lage gewicht i.c.m. de organische fractie wordt anders de stortplaats instabiel). De poortprijzen zijn in de afgelopen jaren al fors gestegen en per 1 januari 2021 wederom.

 3. B-hout afval: zie ontwikkeling hout

 4. Metalen: metaalprijs staat door het wegvallen van een groot deel van de productie door de coronacrisis sterk onder druk
Hout

Het aanbod van afvalhout in Nederland blijft onverminderd hoog. Voorraden bij inzamelaars en verwerkers (internationaal) zijn hoog. Voor de tweede keer op rij zijn de wintervoorraden nauwelijks ingezet en in de zomerperiode is de vraag naar warmte extreem laag geweest. Dit i.c.m. met een lage doorzet doordat het materiaal extreem droog is zorgt ervoor dat we de winter ingaan met grote voorraden.

Spaanplaatfabrikanten worden met een terugloop van afzet plaatmateriaal geconfronteerd  en spreken over het terugbrengen van productiecapaciteit voor (middel) lange periode. En de opmars van de boomschorskever zorgt voor meer boom kap in Europa.

De ontwikkelingen in met name Duitsland, de EUWID laat al enige tijd een stijgende trend zien, wat negatief is voor de prijsontwikkeling. Een deel kunnen wij compenseren met volumes uit de UK en goede afspraken met NL afnemers maar dit compenseert niet genoeg om de negatieve effecten op te vangen.

Papier/karton

Ten opzichte van de huidige karton markt verwachten we eind 2020 een daling. China is de laatste licenties aan het vullen vanuit de VS en Japan. Na het vullen zullen ook deze 2 landen op zoek moeten naar alternatieven en komen dus in het Europese vaarwater. Afzet naar Indonesië is onzeker, ook hier willen ze restricties op import gaan opleggen. Turkije heeft aangekondigd hetzelfde te willen doen.

Europa heeft nieuwe papier productie capaciteit gebouwd maar als de afzet van het nieuwe product niet goed loopt zullen stilstanden te verwachten zijn. Verwachting voor 2021 is een grillige markt waarbij het prijsniveau nog verder zal dalen.

Ondanks deze grillige markt heeft Renewi al haar ingezamelde papier/karton gerecycled en de afzet dusdanig georganiseerd dat security-of-outlet gegarandeerd is.

Oud IJzer, Ferroschroot

Vraag en aanbod blijft heel erg grillig, hierdoor fluctueert de prijs ook fors in de maanden. Onzeker is hoe de automotive en de overige metaal-maakindustrie zich gaan ontwikkelen de komende 12 maanden. China heeft in 2020 de productie van staal op hoog niveau voortgezet. Als er een overschot ontstaat, zal de oorzaak daar gezocht moeten worden. Op dit moment is de vraag in China op peil en heeft de rest van de wereld geen extra last van dumpen van Chinees staal en Chinese metalen. Focus in de metaalrecycling blijft op kwaliteit, milieu en vuillast en zorgt voor meer kosten in de keten.

Voorspelling voor 2021 zijn heel lastig te maken en sterk afhankelijk van het economische klimaat.

Folies

De markt voor folies is onstabiel en wij verwachten al langere tijd een daling. Toch is de prijs voor kunststof folie is in 2020 redelijk stabiel gebleven. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden is Renewi in staat om alle folies te recyclen. Verwachting is nog steeds dat het prijsniveau in 2021 gaat dalen. Folies blijven wel gevoelig voor marktwerkingen zoals het sluiten van de poorten in Azie en/of Turkije. Met name de samengestelde folies en de ondersoorten folies kunnen hier last van gaan krijgen.

Ook in deze markt is en blijft kwaliteit zeer belangrijk.

Deponie

Storten van afvalstromen kan alleen als deze stromen niet gerecycled of verbrand kunnen worden. De Nederlandse overheid heeft een actief beleid om storten van afvalstromen te minimaliseren. De bestande stortplaatsen verlagen jaarlijks hun capaciteit om zolang mogelijk open te blijven en verhogen hun poorttarieven fors (ontmoedigingsbeleid). Voor sommige stromen moet er jaarlijks een stortontheffing worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en ook hier zien wij een tendens dat zij kritischer worden op het afgeven van zo’n vergunning.

Al deze effecten zorgen voor een kostenstijging!

Organisch afval

Door allerlei initiatieven om voedselverspilling te voorkomen zal het traditionele swill en ODP volume langzaam afnemen. Ook door Covid-19 is er minder aanbod in etensresten van horeca en bedrijfskantines, wat naar alle waarschijnlijkheid niet meer op het oude niveau terug zal komen. De verwerkingskosten per ton stijgen hiermee.

Ook de kosten van de inzameling van deze stromen zullen, identiek aan de prognose in het NEA-rapport, stijgen.

Glas

Renewi (Maltha) levert gerecycled glas aan producenten van verpakkingsglas (flessen en potten). In die markt heeft COVID-19 zijn afdrukken nagelaten. Wij zien in die markt de volgende ontwikkelingen die een impact hebben op de waarde van ingezameld afvalglas:

Holglas:
Met de sluiting van de horeca en grote delen van export is de vraag naar groene en bruine flessen sterk verminderd. Hierdoor hebben glasfabrieken ovens voor kleur op lagere snelheid staan of zelfs op stationair gezet en is de vraag naar gekleurde scherven gedaald.

Dit wordt enigszins gecompenseerd door een toename in de vraag voor witte potjes, omdat mensen thuis eten en groenten uit een potje consumeren. Die toename van het wit glas zorgt ervoor dat de vraag naar witte scherven nivelleert naar het niveau van voor 2019.

De kosten voor de recycling van glas blijven nog altijd stijgen door aanwezige vervuiling waarvoor de kosten stijgen. De opbrengst voor metalen blijft laag. Uit het glas-recyclingproces worden metalen gewonnen zoals blikken deksels van potten en aluminium schroefdoppen van wijnflessen.

Vlakglas:
De vraag naar vlakglas is na een kleine dip stabiel en de verwachting is dat dit in 2021 ook blijft.

Voor vlakglas blijft de afvoer van PVB folie een probleem. De afzet is zeer beperkt en de kosten stijgen.

Grond

Vanaf 8 juli 2019 moeten PFAS-metingen worden meegenomen bij het onderzoek naar de kwaliteit van grond of baggerspecie en/of toe te passen landbodem of waterbodem oftewel het standaard stoffenpakket moet aangevuld worden met PFAS-verbindingen (PFAS, PFOA en indien noodzakelijk GenX).

Dit heft geleid tot een behoorlijk kostprijsstijging in 2020. Grond met PFAS waarden beneden de toepassingsnorm kunnen verwerkt worden. Voor enkele grondstromen met hoge PFAS waarden blijft afzet zeer lastig. De verwachting voor 2021 is dat de kosten verder stijgen.

Dakafval

In Nederland zijn er slechts een paar verwerkers voor dakafval die ook veel dakafval importeren. De capaciteit is vol benut en de verwerkers zijn zeer kritisch op de kwaliteit. Gevolg is stijgende poorttarieven en hogere proceskosten om aan de vereiste kwaliteit te voldoen. Voor 2021 verwachten wij een forse stijging van de tarieven.

Puin, gips en gasbeton
De afzetmarkt voor deze stromen is stabiel en ook in 2021 verwachten wij een stabiele markt. Naast inflatiecorrectie verwachten wij geen extra kostenstijgingen.
Gevaarlijk afval

Verwerkers krijgen te veel afval aangeboden dan dat ze kunnen verwerken. Hierdoor worden keuzes gemaakt om stromen te weren. Gevolg is dat wij andere verwerkers die verder weg liggen moeten vinden en gaan gebruiken waardoor de transportkosten naar eindverwerkers stijgen. Deze eindverwerkers hanteren ook vaak hogere poortprijzen.

Alle eindverwerkers hebben te maken met strengere milieu (emissie van koolwaterstoffen, fijnstof, stikstof etc.) en veiligheidseisen (met name brandveiligheid). Gevolg is Renewi meer werk heeft aan het afval geschikt maken voor de eindverwerker. De extra kosten komen terug in de verwerkingskosten.

Net als vele andere branches hebben afvalbedrijven moeite om productiepersoneel te vinden. Dit leidt tot hogere kosten.

Om exportvergunningen te verkrijgen moeten wij steeds meer analyses overleggen. Onder andere PFAS.

Doordat verwerkers vol zitten lopen we bij onderhoud stops direct tegen problemen aan. In de meeste gevallen zijn er duurdere alternatieven, maar in een aantal gevallen kunnen we het afval niet meer kwijt.

In zijn algemeenheid zien we dat verwerkers worden geconfronteerd met hogere kosten die worden doorgelegd. Dit wordt gecombineerd dat verwerkers zien dat de markt klaar is voor normale marges.

Specifieke probleemstromen:

 • Bijna lege grote verpakkingen worden door de meeste verwerkers geweerd (te weinig doorzet in tonnen)
 • Cementovens maken nu ook gebruik van rookgasreiniging. Gevolg is dat men bijna geen siliconen houdend afval meer kunnen verwerken.
 • Cementovens zijn geen spotmarkt meer. Men wil een constante aanvoer en niet af- en toe een batch. Gedurende het gehele jaar moet het afval worden verdeeld.
 • Voor grond met PFAS is geen verwerker
Afval wat stuift is bijna niet te verwerken. Denk hierbij aan kantoor kga (roosterovens willen geen stuivend afval) en zouten.  Verwerkers die het nog wel accepteren passen hun prijzen aan naar boven.
Matrassen

Matrassen zijn een belangrijke oorzaak van afvalbranden. In de markt zien wij dat steeds meer afnemers ‘natte’ matrassen weigeren. Verbrandingsovens weigeren deze ook omdat matrassen hoog calorisch zijn en er minder tonnen per uur door de installatie kunnen gaan wat zorgt voor te hoge kosten.

Renewi heeft samen met Ikea geïnvesteerd in Retourmatras. Retourmatras heeft een uitstekende recycling techniek voor ‘droge’ matrassen waarbij zeker 90% van de matrassen wordt gerecycled. Vanaf 2020 is de capaciteit voor matrasrecycling fors verhoogd.

In de voorgenomen wijziging van LAP3, welke in 2021 van kracht wordt, is de minimum standaard voor verwerking van matrassen ‘recycling’.