Gratis VVV Dinercheque
bij een container
Draag samen met Renewi  een steentje bij! #steundehoreca
 1. Homepage
 2. Zakelijk
 3. Steundehoreca
 4. Actievoorwaarden Actievoorwaarden

Actievoorwaarden #steundehoreca

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie #steundehoreca (hierna: de Actie), een initiatief van Renewi Nederland B.V., onder andere gevestigd te Eindhoven aan het Flight Forum 240 (hierna: Renewi).

Deelname actie

 1. De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van deze actievoorwaarden door Renewi op haar website www.renewi.com/nl-nl/zakelijk/steundehoreca (hierna: de Website) op 3 april 2020 t/m 30 juni 2020 (hierna: de Actieperiode). Bestellingen, zoals bedoeld in artikel 2, die na het einde van de Actieperiode worden ontvangen, vallen niet onder de Actie.
 2. Deelname is alleen mogelijk wanneer een zakelijke klant, welke gevestigd is in Nederland (hierna: de Klant), tijdens de Actieperiode via de Website bij Renewi een bestelling plaatst voor een afzetcontainer en/of rolcontainer voor het inzamelen en/of verwerken van een afvalstof waarvoor de klant op het moment van de bestelling nog geen dienstverlening heeft lopen bij Renewi (hierna: Nieuwe Dienstverlening).
 3. De Klant doet automatisch mee wanneer de Klant binnen de Actieperiode een schriftelijk en rechtsgeldig akkoord geeft op een door Renewi voor de Nieuwe Dienstverlening uitgebrachte offerte of wanneer de Klant de binnen de Actieperiode de door Renewi opgestelde overeenkomst voor de Nieuwe Dienstverlening rechtsgeldig heeft ondertekend.
 4. Medewerkers van Renewi en enige aan haar gelieerde groepsmaatschappij, hun partner en/of overige gezinsleden van deze medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
 5. Door deelname verklaart de Klant akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die Renewi ter zake van de Actie neemt.
 6. Renewi behoudt zich het recht voor Klanten op enig moment uit te sluiten van de Actie, wanneer zij van mening is dat de Klant één of meerdere
 7. deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden of enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Renewi zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname.
 8. Niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

Prijs

 1. De Klant die voldoet aan het bepaalde in artikel 3 heeft recht op een VVV Dinercheque ter waarde van een door Renewi te bepalen bedrag, welke wordt afgegeven door VVV Cards B.V., gevestigd te Leersum aan de Maarsbergseweg 20 (hierna: VVV Cards). Tijdens de Actieperiode maximaal 1 VVV Dinercheque per Klant. Renewi hanteert hierbij de volgende staffel:
  • < € 200 – VVV Dinercheque ter waarde van €20
  • Tussen €200 en €400 – VVV Dinercheque ter waarde van €35
  • > €400 – VVV Dinercheque ter waarde van €50
  Omzet: Het door de Klant uit hoofde van de Nieuwe Dienstverlening aan Renewi verschuldigde bedrag (inclusie milieubijdrage) exclusief plaatsingskosten en BTW.
 2. De algemene voorwaarden van de leverancier van de VVV Dinercheque zijn van toepassing. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden danwel nadere voorwaarden welke verbonden zijn aan het gebruik van de VVV Dinercheque, waaronder een overzicht van de deelnemende restaurants, zijn te raadplegen via de website van VVV Cards.
 3. Indien de VVV Dinercheque door overmacht niet gebruikt kan worden, kan Renewi hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien de VVV Dinercheque door overmacht niet overhandigd kan worden, kan Renewi hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 4. De VVV Dinercheque is niet inwisselbaar voor geld of een ander product.
 5. De VVV Dinercheque wordt binnen ca. 6 werkdagen na de ontvangst van Renewi van het in artikel 3 bedoelde akkoord per post verstuurd naar het door de Klant bij de in artikel 2 bedoelde bestelling opgegeven adres.
 6. Renewi behoudt zich het recht voor om een alternatieve bon uit te keren indien de hierboven genoemde VVV Dinercheque om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is. De Klant kan dan geen aanspraak maken op de oorspronkelijke VVV Dinercheque, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.

Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om de volgende gegevens: bedrijfsgegevens, KvK nummer, adres, postcode, woonplaats, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.
 2. De Klant, danwel de persoon die de Klant bij de bestelling vertegenwoordigt, garandeert dat alle verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die u achterlaat op de Website worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de Actie. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is opgenomen in het privacy beleid van Renewi. Dit beleid is te vinden op https://www.renewi.com/nl-nl/privacy

Aansprakelijkheid

 1. Renewi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de Klant eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de VVV Dinercheque.
 2. Renewi en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar verstrekte VVV Dinercheque, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de verstrekte VVV Dinercheque.
 3. Renewi en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor deelneming beperkt worden of vertraging oplevert.
 4. Renewi is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekten VVV Dinercheques danwel in de mogelijkheid tot het gebruik daarvan. Renewi verleent geen garanties op de door haar te verstrekken VVV Dinercheque.

Rechten Renewi

 1. Renewi behoudt zich het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen, de Actie te beëindigen, onderbreken of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Contact

 1. Voor vragen over de Actie kan contact worden opgenomen met Renewi via onlinesales@renewi.com. Na ontvangst van uw e-mail neemt Renewi zo snel mogelijk contact met u op.

Slotbepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Renewi een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Renewi.
 3. Op deze voorwaarden in het Nederlands recht van toepassing.