1. Homepage
  2. CO2 Prestatieladder CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Renewi hanteert een CO2-managementsysteem volgens de CO2-Prestatieladder niveau 4 en is hiervoor gecertificeerd. Hiermee zorgen wij voor beter inzicht, heldere reductiedoelstellingen, communicatie en participatie in de keten en dragen wij bij aan een duurzame samenleving. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de keten. Het gaat daarbij om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2Prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Onderstaande informatie en documenten geven blijk van deze werkwijze.

Inzicht in de CO2 voetafdruk 2021
De directe emissies (scope 1) die Renewi Nederland veroorzaakt heeft over geheel 2021 bedroegen 336 155 ton CO2 en bestonden voor zo’n 67% uit directe procesemissies. Daarnaast werd  22% van de scope 1 CO2-emissies veroorzaakt door dieselverbruik door trucks. We gebruiken diesel ook als brandstof voor locatievoertuigen en overig materieel, wat ruim 6% van de scope 1-CO2-emissie oplevert. Gasgebruik op onze locaties veroorzaakt een kleine 5% en ongeveer 0,5% binnen scope 1 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van leaseauto’s.

De indirecte CO2-emissies (scope 2) over geheel 2021 bedroegen 70 128 ton CO2 en worden voor bijna 100% veroorzaakt door ingekochte elektriciteit op locaties, en daarnaast door elektraverbruik van de lease-auto’s (0,4 %).

De totale CO2-voetafdruk over 2021 bestond voor 83% uit scope 1 emissies en 17% uit scope 2 emissies. De totale voetafdruk is met  16 % afgenomen ten opzichte van 2019 en met  0.7 % toegenomen ten opzichte van 2020. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het dieselverbruik van de inzamel- en transportvoertuigen

In 2020 had de divisie Commercial Waste Nederland 5 projecten lopen waarbij het certificaat CO2-Prestatieladder een belangrijke vereiste was. Deze 5 projecten waren goed voor een totale CO2 van 349.4 ton. 

Inzicht in de CO2 voetafdruk H1 -2022
De directe emissies (scope 1) die Renewi Nederland veroorzaakt heeft over H1- 2022 bedroegen  154 848 ton CO2 en bestond voor zo’n 67% uit directe procesemissies. Daarnaast werd  23% van de scope 1 CO2-emissies veroorzaakt door dieselverbruik door trucks. We gebruiken diesel ook als brandstof voor locatievoertuigen en overig materieel, wat 6 % van de scope 1-CO2-emissie oplevert. Gasgebruik op onze locaties veroorzaakt  4% en ongeveer 0,3% binnen scope 1 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van leaseauto’s.

De indirecte CO2-emissies (scope 2) over H1 2021 bedroegen  32 453 ton CO2 en wordt met name veroorzaakt door ingekochte elektriciteit (99.4 %) , en verder door het elektriciteitsverbruik door lease-auto’s(0,6% van scope 2).

De totale CO2-voetafdruk over H1 2022 bestond voor 83% uit scope 1 emissies en 17% uit scope 2 emissies. De totale voetafdruk is met  10% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. In de loop van 2023 worden de resultaten en prestaties van het tweede halfjaar gepresenteerd.

Eind 2022 had de divisie Commercial Waste Nederland 5 projecten lopen waarbij het certificaat CO2-Prestatieladder een belangrijke vereiste was. Deze 5 projecten waren goed voor een totale CO2 van 45.9 ton.

Voor een detailoverzicht zie hier

Doelstellingen en acties
Het doel van het CO2-managementsysteem is middels een plan-do-check-act cyclus tot een continue verbetering te komen. Allereerst is op basis van de CO2-voetafdruk een energiebeoordeling uitgevoerd van de factoren die het energieverbruik en procesemissies beïnvloeden. Dit biedt inzicht in hoe we denken dat CO2-emissies zich gaan evolueren en hoe we denken deze positief te kunnen beïnvloeden. Op basis van dit inzicht zijn reductiedoelstellingen opgesteld en zijn maatregelen geïdentificeerd die positief bijdragen aan het terugdringen van emissies. Een samenvatting van al onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen gevonden worden via de volgende link:

Renewi duurzaamheidsdoelstellingen

Voortgang medio 2021
De CO2-prestatieladder vraagt gecertificeerde organisaties twee keer per jaar hun voortgang te rapporteren. De voortgang van de geïdentificeerde maatregelen in het actieplan medio 2018 t/m medio 2021 zijn in meer detail weergegeven in de management review 2020 en H1-2021 en Voortgangsrapportage 2021

Ontwikkelingsprojecten
Wij streven ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Ook op het gebied van CO2-bewust handelen. Daarom zijn wij op dit vlak ook actief met innovatieve projecten. Drie van deze projecten zijn aangedragen als ontwikkelingsproject en keteninitiatief.

  1. Renewi Nordsol en Shell zetten in op BioLNG
  2. Renewi, IKEA en Retourmatras openen vierde matrasrecyclingfabriek
  3. Renewi en PreZero zetten verder in op Green Collective

Ketenanalyes
Renewi is zich bewust van de invloed van het bedrijf in de verschillende ketens, up en downstream, waarin het acteert. Op basis van deze kennis identificeert Renewi kansrijke mogelijke energie- en CO2-reductiemaatregelen in de ketens, en potentiële ketenpartners voor de aanpak ervan. Voor twee projecten met ketenpartners zijn zogenaamde ketenanalyses uitgevoerd en de mogelijke CO2-emissie besparingen in de keten geïdentificeerd. Van deze twee projecten zijn samenvattingen beschikbaar:

  1. PeelPioneers
  2. RetourMatras

Het CO2-prestatieladder certificaat vind u hier.