Terug naar website Meer

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
  1. Homepage
  2. CO2 Prestatieladder CO2 Prestatieladder

CO­2 Prestatieladder

Renewi hanteert een CO2-managementsysteem volgens de CO­2-Prestatieladder niveau 4. Hiermee zorgen wij voor beter inzicht, heldere reductiedoelstellingen, communicatie en participatie in de keten en dragen wij bij aan een duurzame samenleving. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de keten. Het gaat daarbij om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Onderstaande informatie en documenten geven blijk van deze werkwijze.

Inzicht in CO2-voetafdruk

De directe emissies (scope 1) die Renewi veroorzaakt heeft over geheel 2017 bedroegen 468.357 ton COen bestond voor bijna 73% uit directe procesemissies. Daarna werd ruim 18% van de scope 1 CO2-emissies veroorzaakt door dieselverbruik door trucks. Daarnaast verbruiken we nog diesel als brandstof voor locatievoertuigen en overig materieel, wat bijna 5% van de scope 1-CO2-emissie oplevert. Gas voor de verwarming van gebouwen veroorzaakt zo’n 3% en bijna 1% binnen scope 1 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van leaseauto’s. De indirecte CO2-emissies (scope 2) over geheel 2017 bedroegen 87.823 ton CO2, worden veroorzaakt door ingekochte elektriciteit, 99,5% van scope 2, en vliegverkeer (0,5% van scope 2).

De totale CO2-voetafdruk over 2017 bestond voor 84% uit scope 1 emissies en 16% uit scope 2 emissies. Deze voetafdruk is met 7,7% afgenomen ten opzichte van 2016 wat vooral veroorzaakt werd door een afname van procesemissies.

Voor een detailoverzicht zie CO2-footprint 2016-2017

Doelstellingen en acties

Het doel van het CO2-managementsysteem is middels een plan-do-check-act cyclus tot een continue verbetering te komen. Allereerst is op basis van de CO2-voetafdruk een energiebeoordeling uitgevoerd van de factoren die het energieverbruik en procesemissies beïnvloeden. Dit biedt inzicht in hoe we denken dat CO2-emissies zich gaan evolueren en hoe we denken deze positief te kunnen beïnvloeden. Op basis van dit inzicht zijn reductiedoelstellingen opgesteld voor de periode 2018-2021 en zijn maatregelen geïdentificeerd die positief bijdragen aan het terugdringen van emissies. Een samenvatting van de CO2-voetafdruk, energiebeoordeling, de reductiedoelstellingen, maatregelen, actieplan en verantwoordelijkheden binnen de scope van het CO2-Prestatieladder certificaat zijn in detail weergegeven in het Energie management actieplan

Voortgang medio 2018

De CO2-prestatieladder vraagt gecertificeerde organisaties twee keer per jaar hun voortgang te rapporteren. De voortgang van de geïdentificeerde maatregelen in het actieplan halverwege 2018 zijn in meer detail weergegeven in de Voortgangsrapportage medio 2018

Ontwikkelingsprojecten
Wij streven ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Ook op het gebied van CO-bewust handelen. Daarom zijn wij op dit vlak ook actief met innovatieve projecten. Twee van deze projecten zijn aangedragen als ontwikkelingsproject en keteninitiatief.

  1. Witte vrachtwagens: Renewi en SUEZ geven het startsein voor een proef om rolcontainers voor hun klanten in Gouda en Amsterdam Zuidoost door één inzamelaar op te laten halen.
  2. CO2 kengetallen: Renewi heeft samen met Suez en de Vereniging Afvalbedrijven het voortouw genomen om voor de Nederlandse afvalsector nieuwe kentallen te realiseren zodat verbeteropties uitgedrukt kunnen worden in CO2.

Ketenanalyes
Renewi is zich bewust van de invloed van het bedrijf in de verschillende ketens, up en downstream, waarin het acteert. Op basis van deze kennis identificeert Renewi kansrijke mogelijke energie- en CO2-reductiemaatregelen in de ketens, en potentiële ketenpartners voor de aanpak ervan. Voor twee projecten met ketenpartners zijn zogenaamde ketenanalyses uitgevoerd en de mogelijke CO2¬-emissie besparingen in de keten geïdentificeerd. Van deze twee projecten zijn samenvattingen beschikbaar:

  1. Peelpioneers
  2. Mineralz FORZ®Toeslagmateriaal