1. Homepage
 2. CO2 Prestatieladder CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Renewi hanteert een CO2-managementsysteem volgens de CO2-Prestatieladder niveau 4 en is hiervoor gecertificeerd. Hiermee zorgen wij voor beter inzicht, heldere reductiedoelstellingen, communicatie en participatie in de keten en dragen wij bij aan een duurzame samenleving. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de keten. Het gaat daarbij om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2Prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Onderstaande informatie en documenten geven blijk van deze werkwijze.

Inzicht in de CO2voetafdruk 2019
De directe emissies (scope 1) die Renewi veroorzaakt heeft over geheel 2019 bedroegen 400.880 ton CO2 en bestond voor zo’n 66% uit directe procesemissies. Daarnaast werd ruim 22% van de scope 1 CO2-emissies veroorzaakt door dieselverbruik door trucks. We gebruiken diesel ook als brandstof voor locatievoertuigen en overig materieel, wat ruim 5% van de scope 1-CO2-emissie oplevert. Gas voor de verwarming van gebouwen veroorzaakt 4,7% en bijna 1% binnen scope 1 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van leaseauto’s. De indirecte CO2-emissies (scope 2) over geheel 2019 bedroegen 84.662 ton CO2 en worden veroorzaakt door ingekochte elektriciteit, 99,6% van scope 2, en zakelijk reizen door ons personeel (0,4% van scope 2).

De totale CO2-voetafdruk over 2019 bestond voor 82,6% uit scope 1 emissies en 17,4% uit scope 2 emissies. De totale voetafdruk is met 3,4% afgenomen ten opzichte van 2018 en met 19,6% afgenomen ten opzichte van 2016. Dit wordt vooral veroorzaakt werd door een afname van procesemissies bij onze dochteronderneming ATM vanwege een lager volume afval dat in de Thermische Reinigingsinstallatie verwerkt is.

Voor een detailoverzicht zie CO2-footprint 2016-2019 

Doelstellingen en acties
Het doel van het CO2-managementsysteem is middels een plan-do-check-act cyclus tot een continue verbetering te komen. Allereerst is op basis van de CO2-voetafdruk een energiebeoordeling uitgevoerd van de factoren die het energieverbruik en procesemissies beïnvloeden. Dit biedt inzicht in hoe we denken dat CO2-emissies zich gaan evolueren en hoe we denken deze positief te kunnen beïnvloeden. Op basis van dit inzicht zijn reductiedoelstellingen opgesteld voor de periode 2017-2021 en zijn maatregelen geïdentificeerd die positief bijdragen aan het terugdringen van emissies. Een samenvatting van de CO2-voetafdruk, energiebeoordeling, de reductiedoelstellingen, maatregelen, actieplan en verantwoordelijkheden binnen de scope van het CO2-Prestatieladder certificaat zijn in detail weergegeven in onze jaarlijkse Energie management actieplannen:

Energie- en CO2 managementplan 2017 
Energie- en CO2 managementplan 2018
Energie- en CO2 managementplan 2019

Voortgang medio 2020
De CO2-prestatieladder vraagt gecertificeerde organisaties twee keer per jaar hun voortgang te rapporteren. De voortgang van de geïdentificeerde maatregelen in het actieplan medio 2018 t/m medio 2020 zijn in meer detail weergegeven in de  Voortgangsrapportage medio 2018Voortgangsrapportage medio 2019 en Voortgangsrapportage medio 2020.

Ontwikkelingsprojecten
Wij streven ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Ook op het gebied van CO2-bewust handelen. Daarom zijn wij op dit vlak ook actief met innovatieve projecten. Twee van deze projecten zijn aangedragen als ontwikkelingsproject en keteninitiatief.

 1. Renewi en SUEZ geven het startsein voor een proef om rolcontainers voor hun klanten in Gouda en Amsterdam Zuidoost door één inzamelaar op te laten halen:
  Actieplanning Witte vrachtwagens 2018
  Actieplanning Witte vrachtwagens 2019
  Actieplanning Witte vrachtwagens 2020
 2. Renewi heeft samen met Suez en de Vereniging Afvalbedrijven het voortouw genomen om voor de Nederlandse afvalsector nieuwe kentallen te realiseren zodat verbeteropties uitgedrukt kunnen worden in CO2:
  Actieplanning CO2 kengetallen 2018
  Actieplanning CO2 kengetallen 2019
  Actieplanning CO2 kengetallen 2020 

Ketenanalyes
Renewi is zich bewust van de invloed van het bedrijf in de verschillende ketens, up en downstream, waarin het acteert. Op basis van deze kennis identificeert Renewi kansrijke mogelijke energie- en CO2-reductiemaatregelen in de ketens, en potentiële ketenpartners voor de aanpak ervan. Voor twee projecten met ketenpartners zijn zogenaamde ketenanalyses uitgevoerd en de mogelijke CO2-emissie besparingen in de keten geïdentificeerd. Van deze twee projecten zijn samenvattingen beschikbaar:

 1. Peelpioneers
 2. Mineralz FORZ®Toeslagmateriaal