1. Homepage
  2. CO2 Prestatieladder CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Renewi hanteert een CO2-managementsysteem volgens de CO2-Prestatieladder niveau 4 en is hiervoor gecertificeerd. Hiermee zorgen wij voor beter inzicht, heldere reductiedoelstellingen, communicatie en participatie in de keten en dragen wij bij aan een duurzame samenleving. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de keten. Het gaat daarbij om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2Prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Onderstaande informatie en documenten geven blijk van deze werkwijze.

Inzicht in de CO2voetafdruk 2020
De directe emissies (scope 1) die Renewi Nederland veroorzaakt heeft over geheel 2020 bedroegen  239 971 ton CO2 en bestond voor zo’n    72% uit directe procesemissies. Daarnaast werd  17% van de scope 1 CO2-emissies veroorzaakt door dieselverbruik door trucks. We gebruiken diesel ook als brandstof voor locatievoertuigen en overig materieel, wat   5 % van de scope 1-CO2-emissie oplevert. Gasgebruik op onze locaties veroorzaakt  5% en ongeveer 1% binnen scope 1 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van leaseauto’s.

De indirecte CO2-emissies (scope 2) over geheel 2020 bedroegen  70 990 ton CO2 en wordt met name veroorzaakt door ingekochte elektriciteit  99.6 %) , en verder door zakelijk reizen door ons personeel (0.4 % % van scope 2).

De totale CO2-voetafdruk over 2020 bestond voor 82% uit scope 1 emissies en 18% uit scope 2 emissies. De totale voetafdruk is met  16 % afgenomen ten opzichte van 2019 en met  27.7 % afgenomen ten opzichte van 2017. Dit wordt vooral veroorzaakt werd door een afname van procesemissies bij onze dochteronderneming ATM vanwege een lager volume afval dat in de Thermische Reinigingsinstallatie verwerkt is.

In 2020 had de divisie Commercial Waste Nederland 5 projecten lopen waarbij het certificaat CO2-Prestatieladder een belangrijke vereiste was. Deze 5 projecten waren goed voor een totale CO2 van 349.4 ton.

Voor een detailoverzicht zie hier

Inzicht in de CO2voetafdruk H1 -2021
De directe emissies (scope 1) die Renewi Nederland veroorzaakt heeft over H1- 2021 bedroegen  116 050 ton CO2 en bestond voor zo’n   67% uit directe procesemissies. Daarnaast werd  21% van de scope 1 CO2-emissies veroorzaakt door dieselverbruik door trucks. We gebruiken diesel ook als brandstof voor locatievoertuigen en overig materieel, wat   6 % van de scope 1-CO2-emissie oplevert. Gasgebruik op onze locaties veroorzaakt  5% en ongeveer 1% binnen scope 1 wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van leaseauto’s.

De indirecte CO2-emissies (scope 2) over H1 2021 bedroegen  36 167 ton CO2 en wordt met name veroorzaakt door ingekochte elektriciteit (  99.6 %) , en verder door zakelijk reizen door ons personeel (0,4% van scope 2).

De totale CO2-voetafdruk over H1 2021 bestond voor 83% uit scope 1 emissies en 17% uit scope 2 emissies. De totale voetafdruk is met  4 % toegenomen ten opzichte van 2020. Binnenkort publiceren we de resultaten en prestaties van het tweede halfjaar.

In H1 -2021 had de divisie Commercial Waste Nederland 5 projecten lopen waarbij het certificaat CO2-Prestatieladder een belangrijke vereiste was. Deze 5 projecten waren goed voor een totale CO2 van 45.9 ton.

Voor een detailoverzicht zie hier

Doelstellingen en acties
Het doel van het CO2-managementsysteem is middels een plan-do-check-act cyclus tot een continue verbetering te komen. Allereerst is op basis van de CO2-voetafdruk een energiebeoordeling uitgevoerd van de factoren die het energieverbruik en procesemissies beïnvloeden. Dit biedt inzicht in hoe we denken dat CO2-emissies zich gaan evolueren en hoe we denken deze positief te kunnen beïnvloeden. Op basis van dit inzicht zijn reductiedoelstellingen opgesteld en zijn maatregelen geïdentificeerd die positief bijdragen aan het terugdringen van emissies. Een samenvatting van al onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen gevonden worden via de volgende link:

Renewi duurzaamheidsdoelstellingen

Voortgang medio 2021
De CO2-prestatieladder vraagt gecertificeerde organisaties twee keer per jaar hun voortgang te rapporteren. De voortgang van de geïdentificeerde maatregelen in het actieplan medio 2018 t/m medio 2021 zijn in meer detail weergegeven in de management review 2020 en H1-2021.

Ontwikkelingsprojecten
Wij streven ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Ook op het gebied van CO2-bewust handelen. Daarom zijn wij op dit vlak ook actief met innovatieve projecten. Drie van deze projecten zijn aangedragen als ontwikkelingsproject en keteninitiatief.

  1. Renewi Nordsol en Shell zetten in op BioLNG
  2. Renewi, IKEA en Retourmatras openen derde matrasrecyclingfabriek
  3. Renewi Overheidsdiensten neemt CNG voertuigen in gebruik

Ketenanalyes
Renewi is zich bewust van de invloed van het bedrijf in de verschillende ketens, up en downstream, waarin het acteert. Op basis van deze kennis identificeert Renewi kansrijke mogelijke energie- en CO2-reductiemaatregelen in de ketens, en potentiële ketenpartners voor de aanpak ervan. Voor twee projecten met ketenpartners zijn zogenaamde ketenanalyses uitgevoerd en de mogelijke CO2-emissie besparingen in de keten geïdentificeerd. Van deze twee projecten zijn samenvattingen beschikbaar:

  1. PeelPioneers
  2. RetourMatras