1. Homepage
  2. Westpoort
  3. CO2-beleid CO2-beleid

Ambities in duurzaamheid

Renewi Westpoort streeft naar continue verbetering van de omgevingskwaliteit en het behoud van zoveel mogelijk natuurlijke hulpbronnen. Wij zetten ons in voor een schonere wereld, een prettige leefomgeving en een doelmatige omgang met grondstoffen en energie.  

Om onszelf uit te dagen duurzame ambities waar te maken zijn wij op de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gestapt en hebben onze bedrijfs-CO2-footprint inzichtelijk gemaakt door in te zoomen op gebruik en verbruik van brandstoffen in de afgelopen paar jaar. Met deze gegevens zijn concrete reductie-doelstellingen geformuleerd welke planmatig worden uitgewerkt. Renewi Westpoort beoogt hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en klimaatverandering. 

Onze ambities zijn, zoals u van Renewi Westpoort gewend bent, groot! Wij zullen aantoonbaar laten zien welke CO2-reducties wij doorvoeren en wat daarvan de resultaten zijn. 

Onze overall doelen:

  • Tenminste 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2019
  • Tenminste 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 2019
  • Een gemiddelde CO2-reductie van 7% per jaar

Scope 1 doelen:

  • een gemiddelde CO2- reductie van 5% per jaar op het dieselverbruik van vrachtwagens

Scope 2 doelen:

  • eind 2021: CO2-reductie van tenminste 22% ten opzichte van 2019, voornamelijk door de installatie van 1,05 MWp PV met ingang van 1/7/2021
  • eind 2022: CO2-reductie van tenminste 100% ten opzichte van 2019, door de inkoop van 100% groene stroom uit Nederlandse wind en/of zon per 1/1/2022 

Alle doelen zijn gemeten in CO2- reductie per euro omzet

Meer weten over de CO2-Prestatieladder en SKAO? Ga naar skao.nl

Inmiddels kunnen we al wat mooie resultaten delen. Zo zijn wij bijvoorbeeld per januari 2022 met alle bedrijven binnen de GMP Groep volledig over op groene electriciteit, 100% opgewekt met Hollandse wind. 

Wij houden de voortgang bij in de zogenaamde Milieubarometer, daar kun je onze Footprint inzien welke jaarlijks wordt gepubliceerd. Zo kun je goed volgen welke progressie wij maken in onze CO2-reductie. Voor een overzichtelijke weergave opent u één van onderstaande Footprints:

In de afbeelding hiernaast (Meerjarengrafiek-totaal) ziet u een duidelijke CO2-reductie in 2021. Het volledige Milieubarometerrapport over 2021 is beschikbaar als download:

Milieubarometer-rapportage over 2021

Samenwerking & partners

Om onze duurzaamheid-ambities waar te maken trekken wij graag samen op met sterke partners in de regio om kennis en kracht te bundelen. Zo vormen wij samen met de Gemeente Amsterdam en een aantal andere bedrijven actief in Amsterdam het Kernteam Afval over water Amsterdam. Binnen dit kernteam wordt gewerkt aan de Pilot Afval over water, hierin gaan wij op zoek naar duurzame oplossingen voor vervoer in Amsterdam en omgeving.  

Daarnaast streven wij naar een duurzaam inkoopbeleid, door leveranciers en partners te vinden die ook staan voor duurzaamheid en innovatie. Die oog hebben op hun effect op mens en milieu, zodat wij samen de wereld goed door kunnen geven aan volgende generaties.

Documentatie CO2-Prestatieladder:

CO2-rapportage
CO2-reductiebeleid
Energiemanagement actieplan
Duurzaam inkoopbeleid
Communicatieplan CO2-prestatieladder

Certificaat CO2-prestatieladder
Certificaat groene elektriciteit